ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool 2fast4you

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool 2fast4you, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

ARTIKEL 1 DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat. De leerling mag hierom vragen.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de facturen betaald hebt, tenzij anders afgesproken. Bij een lespakket wordt gewoon gereserveerd.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, tanken hoort wel bij de rijlessen.
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
2.1 Om autorijlessen (B en BE) te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen (A) te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles (AM) moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen. De instructeur is niet verplicht aan te bellen, wel wordt getracht contact te zoeken via telefoon.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 72 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Ook vallen corona gerelateerde klachten of het in nauw contact te zijn geweest onder een dringende reden. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, een dubbele afspraak of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de leerling en/of ouderlijk gezag, de rijschool heeft hier geen inzage in vanwege privacy.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling, incl. inkomstenverliezen.

ARTIKEL 3 VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
3.1 Betalingen zijn alleen mogelijk per factuur via Ideal of bankoverschrijving en dienen voldaan te worden conform afspraak die gemaakt is bij de intake.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen volgens afspraak te worden voldaan.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinnering, nieuwe lessen plannen is dan niet meer mogelijk. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij de reeds geplande lessen worden geannuleerd. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling. Indien de betaling uitblijft, 14 dagen na de herinnering, zal de vordering uit handen worden gegeven bij een incassobureau, deze kosten komen voor rekening van de leerling. De rijschool heeft dan tevens het recht de lesovereenkomst te beëindigen, zonder enige restitutie van lesgelden.
b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente.
3.4 Alle betalingen dienen te zijn voldaan voor aanvang van het examen, is een betaling niet voldaan dan zal het examen komen te vervallen zonder restitutie.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen het betaalde pakket uur prijs.

ARTIKEL 4 RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.
4.3 Indien het rijexamen niet door kan gaan vanwege een technisch mankement aan het voertuig wat niet direct verholpen kan worden zal er een nieuw examen worden gereserveerd op kosten van de rijschool.
4.4 Gereserveerde examens zijn op naam en daarom niet te annuleren, indien de leerling deze toch wenst te annuleren komen deze kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 5 BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
c. een leerling voor een periode van 3 aaneengesloten maanden geen rijlessen heeft gevolgd, zonder restitutie van lesgelden en/of afgenomen diensten.

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN:
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 LESPAKKETTEN:
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden apart in rekening gebracht.
7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
7.3 De rijschool is niet verantwoordelijk voor het verlopen van het theoriecertificaat.
7.4 Een lespakket zal niet in prijs veranderen nadat een prijs is overeengekomen tenzij een leerling voor 6 weken aaneengesloten geen lessen heeft gehad, dan kan de prijs aangepast worden naar het dan geldende tarief van een lespakket.

ARTIKEL 8 VRIJWARING:
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in of op het voertuig zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen (of instructie bij cat. A en AM) van de instructeur een aanrijding plaatsvindt of een boete wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan zal de leerling aansprakelijk worden gesteld voor alle schade, incl. inkomstenderving. Lachgas valt hier ook onder.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan zal de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de leerling dat hij/zij géén ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit verzwijgt en tóch rijlessen neemt, dan zal de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 GESCHILLEN: Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10 AVG: Rijschool 2fast4you verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met de rijschool aangaat persoonsgegevens en mogelijk ook videobeelden d.m.v. een dashcam. De rijschool verwerkt uw persoonsgegevens en videobeelden dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek de rijschool uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.
Geheimhoudingsverklaring: Rijschool 2fast4you verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Rijschool 2fast4you aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens en videobeelden waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Rijschool 2fast4you garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens en videobeelden van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens en/of videobeelden aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.